Forretningsbetingelser for Servicefirmaet Globel A/S (herefter SFG) - CVR 28 71 01 78

Senest opdateret den 1. september 2022

1. Anvendelse af forretningsbetingelser

1.1 Forretningsbetingelserne er gældende for alle kundeforhold og for alle opgaver, som SFG, udfører, medmindre andet er skriftligt aftalt.

2. Aftale

2.1 En aftale mellem SFG og Kunden, som er indgået skriftligt, vil til en hver tid have forrang i forhold til indholdet af nærværende betingelser.

2.2 På indgåede aftaler mellem SFG og erhverv, herunder andelsboligforeninger/ejerforeninger, som er i besiddelse af CVR nummer er der ikke tale om en forbrugeraftale. Og loven omkring forbrugeraftaler kan således ikke gøres gældende.

2.3 Ved salg/flytning af virksomhed, eller ejendom, hvor kontrakten ønskes opsagt af Kunden tidligere end det varsel der står i kontrakten, der vil det være gældende at SFG kan tilbyde et nedslag på 20% af den sædvanlige fakturering i den periode, hvor vi ikke leverer ydelser og hvor kontraktforholdet stadig er gældende.

2.4 Serviceydelser bestilt af Kunden, som ikke er omfattet af en serviceaftale, vil til hver en tid være til særskilt betaling og hvis der ikke er aftalt en fast pris, vil betaling for serviceydelserne være til den til hver tid gældende timepris, inden for det serviceområde, ydelsen er bestilt inden for.

3. Fortrydelsesret

3.1 Kunden kan indtil 14. dage efter underskrift på en serviceaftale og hvis opgaven ikke er opstartet og igangsat, fortryde sin underskrift og dermed træde tilbage fra aftalen.

3.2 Fortrydelsesretten skal indgives skriftligt på SFG´s kundeservicemail kundeservice@sfg.dk

3.3 Hvis arbejdet er påbegyndt, er fortrydelsesretten ikke gældende og der vil dermed være det opsigelsesvarsel, som er påskrevet i
Serviceaftalen.

4. Betalingsbetingelser

4.1 På abonnementsfakturaer (som ikke er tilmeldt til betalingsservice) faktureres der i udgangen af måneden, for perioden d. 1. i måneden til d. sidste i måneden og fakturabeløbet forfalder til betaling med 8 dages frist.

4.2 Der er mulighed for at tilmelde sin abonnementsfaktura til betalingsservice, hvorefter betalingsperioden ændres til at indeholde perioden fra d. 15. i måneden til efterfølgende d. 14. i måneden og fakturaen forfalder til betaling med løbende måned + 5 dage.

4.3 Ad-hoc opgaver hvor Kunden ikke i forvejen har en abonnementsfaktura, faktureres umiddelbart efter arbejdets udførelse med en betaling på 8 dages frist.

4.4 Betaling kan kun ske med frigørende virkning ved bankoverførsel til SFG´s konto i Jyske Bank A/S på reg: 5042 konto: 1225009 eller via FI nummeret på indbetalingskortet. Ved betaling skal der altid henvises til fakturanummeret.

4.5 Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, tilskrives renter fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. Der opkræves desuden et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. rykkerskrivelse.

4.6 Hvis ikke andet er anført på kontrakt indgået mellem Kunden og SFG, så bliver priser reguleret med prisindekset, dog minimum 3% hvert år på fakturaen for juli måned.

4.7 Der pålægges alle fremsendte fakturaer et administrationsgebyr på kr. 49,00 + moms

5. Nøgler og alarmer

5.1 Ved enhver indgåelse af aftale hvor nøgler skal bruges for at udføre Serviceopgaverne, skal SFG have udleveret 2 sæt nøgler. Det ene sæt nøgler bruges af udførende medarbejder, hvor det andet
sæt nøgler ligger på SFG´s aflåste kontor, sådan at der ved ferie/sygdom eller andet fravær, kan sættes vikar på serviceopgaven med mindst mulig kørsel for at afhente/levere nøgler.

5.2 Koder til alarmer udleveres til SFG i forbindelse med aftalens indgåelse. Denne kode opbevares i krypteret dokument, sådan at Backoffice er i stand til at hjælpe medarbejderen, hvis denne skulle have glemt koden.

5.3 Når Kunden udleverer nøgler til SFG er SFG herefter ansvarlig for at disse opbevares forsvarligt. Med forsvarligt menes at nøgler holdes mærket, så udefrakommende ikke kan sammenholde nøgle med Kundens adresse.

5.4 Hvis nøgler bortkommer, dækker SFG omkostningerne forbundet med anskaffelse af nye nøgler. SFG kan ikke forpligtes til at dække
Kundens andre direkte, eller indirekte omkostninger til f.eks. udgiften til låsesmed og/eller omlægning af låsesystemer.

5.5 Skifter Kunden lås eller ændrer alarmkode, er denne forpligtet til at aflevere nye nøgler til SFG, og at oplyse omkring nye alarmkoder. I tilfælde af at vi møder op til en serviceopgave og ikke kan komme ind grundet nye nøgler/ændret alarmkode, så forbeholder SFG sig retten til at fakturere den tid, som opgaven var påregnet til.

5.6 Glemmer Kunden at oplyse SFG omkring ny alarmkode og alarmfirma af denne årsag rykker ud grundet vi ikke kan afmelde, så vil udgiften for alarmudrykning ikke kunne pålægges SFG.

5.7 På ejendomme, hvor SFG varetager ejendomsservice opsættes en nøgleboks så diskret som det er muligt på ejendommen. Nøgleboksen bruges af de faste medarbejdere der kommer på ejendommen og ved udskiftning af medarbejdere, så ændres koden også. SFG afholder udgiften til indkøb og opsætning. Nøgleboksen er herefter udelukkende til SFG´s brug.

5.8 Hvis ejendommen ønsker en anden type nøgleboks, end den SFG tilbyder, så er kunden velkomne til forinden påbegyndelse af kontrakt, til selv at opsætte en nøgleboks, som vi kan bruge. Kunden kan også bede SFG om at opsætte en anden type nøgleboks, hvor prisforskellen her vil blive faktureret til Kunden.

5.9 Ophører serviceaftalen mellem Kunden og SFG, afleverer SFG udleverede nøgler tilbage, når Kunden har betalt sidste regning.

5.10 Ved ophør af aftale, hvor nøgleboks er opsat, vil Kunden blive tilbud at købe denne for den pris som nøgleboksen er indkøbt for. Ønsker Kunden ikke at købe nøgleboksen, nedtager SFG nøgleboksen og reparerer hvor den har været opsat, så det bliver så pænt som muligt.

6. Forsikring og ansvar

6.1 SFG er ansvarlig over for Kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

6.2 Der er for SFG tegnet erhvervsansvarsforsikring hos Købstædernes forsikring, med policenummer: 053789075 – Forsikringssummen udgør p.t. for personskade DKK 10.000.000,00 og for tingskade DKK 2.000.000,00

6.3 Ved skade som følge af serviceydelser udført af SFG, vil skaden af SFG blive anmeldt til SFG´s forsikringsselskab. Kunden må forvente en vis sagsbehandlingstid for forsikringsselskabet, før en eventuel erstatningsudbetaling foretages. Ligeledes må Kunden, forvente at skaden også skal indmeldes til Kundens private forsikringsselskab, for at der forsikringerne i mellem kan kræves regres.

6.4 Kunden er i forsikringssager ikke berettiget til at kræve SFG´s direkte betaling og ej heller berettiget til at foretage modregning i betalinger, som faktureres i henhold til indgåede aftaler. 

6.5 SFG kan ikke gøres erstatningsansvarlig for Kundens direkte eller indirekte tab, som følge af forhold, som er uden for SFG´s kontrol (force majeure).

6.6 I tilfælde hvor Kunden bemyndiger SFG til at antage tredjemand, f.eks. håndværkere til at udføre arbejde for Kunden, afgiver SFG ikke selvstændig garanti for det udførte arbejder. Kunden har derfor kun de garantier, som tredjemanden udsteder over for Kunden. Kunden kan heller ikke gøre mangelbeføjelser gældende over for SFG.

6.7 Kunden kan ikke over for SFG kræve erstatning mv. for direkte eller indirekte tab, som beløbsmæssigt måtte overstige den maksimale dækning under den af SFG til enhver tid tegnede og gældende forsikring. 

6.8 SFG har ikke erstatningsansvar over for almindelig slitage, som måtte komme i forbindelse med udførelse af serviceopgaver for Kunden. Herunder slitage med afskalninger af maling, slid på gulve og slitage omkring særligt udsatte områder, som f.eks. støvsugermærker omkring paneler og karme. Samt ligeledes dækkes heller ikke skader som er sket grundet almindeligt brug og som hører under almindelig bagatelgrænse, som f.eks. erstatning af toiletbørster eller andet som grundet almindeligt brug kan gå i stykker. 

6.9 SFG hæfter ikke for skade på ting, kantsten, kloakdæksler, installationer m.m. der er skjulte og som følge deraf ikke kan ses.

7. Force Majeure (Gældende for Ejendomsservice- Erhverv- Kantine og Institutionskunder)

7.1 I tilfælde af force majeure, herunder strejke/lockout, naturkatastrofer, pandemi og krig, eller ved statsministeriets udmelding om, at du som Kunde, uanset årsag aflyser dine serviceydelser hos SFG, vil du blive tilbudt at opspare de timer som opgaverne var planlagt til mod den sædvanlige fakturering i henhold til kontrakten, eller vi vil kunne tilbyde et nedslag på 20% af sædvanlig fakturering i den pågældende periode i forbindelse med Kundens aflysning/nedlukning.

7.2 I tilfælde af, at SFG af årsager der hører under Force Majeure ikke kan udføre sit arbejde hos Kunden, så bortfalder SFG´s forpligtelser og ansvar i den periode, force majeure er i kraft og Kunden vil for perioden ikke modtage en faktura for den periode vi ikke er i stand til at udføre vores forpligtelse over for Kunden.

8. Kvaliteten af arbejdet og SFG´s pligter

8.1 Alle medarbejdere gennemgår SFG´s oplæring, hvor de sammen med erfaren medarbejder hos SFG sættes grundigt ind i opgaverne og hvor de er med som ”føl” hos en erfaren medarbejder. 

8.2 Alle medarbejdere ansat hos SFG har ren straffeattest, og medarbejdere som er ansat til arbejde på steder med ansvar for børn/unge, har vi indhentet en ren børneattest på. 

8.3 SFG er forpligtiget til at foretage løbende kontrol med serviceopgaverne hos Kunden, således vi sikrer en tilfredsstillende udførsel af vores opgaver. Dette med en variabelt der både passer overens med opgavens karakter, samt hvor ofte opgaven bliver udført.

9. Levering af ydelser

9.1 SFG leverer serviceydelser i henhold til aftaler, der er skriftligt eller mundtligt indgået. Leveringen af ydelser foregår i henhold til de indgåede aftaler, og på de tidspunkter som aftales.

9.2 Ved udlæg for indkøb af varer, eller for serviceydelser bestilt gennem SFG hos tredjepart, så vil der blive pålagt procentvis gebyr for udlægget. 

9.3 For Ejendomsservice- Erhvervs- Kantine og Institutionskunder så er i øvrigt følgende gældende: 

SFG kan i ferieperioder og ved sygdom gøre brug af underleverandør til erhvervsrengøring, kantineservice og til ejendomsservice. I perioder hvor underleverandører benyttes, vil disse være mindre enkeltmandsvirksomheder, hvor SFG har tjekket op på virksomheden i henhold til om de overholder gældende love og betaler de til en hver tid gældende afgifter, skat, moms, samt løn.

9.4 For privatrengøringskunder så er i øvrigt følgende gældende:

Ligger din rengøring på en helligdag, så er den automatisk aflyst. Vi vil som udgangspunkt ikke kunne tilbyde en erstatningsrengøring, men vi vil bestræbe os på at ændre din rengøringstid til en anden dag, såfremt du ønsker det.

Er den faste medarbejder sygemeldt, så vil vi som udgangspunkt aflyse din rengøring, men vi vil bestræbe os på, at ændre din rengøringstid til enten en anden medarbejder, eller en anden dag, såfremt du ønsker det.

Når den faste medarbejder har ferie, vil vi med lige så langt varsel, som det er os muligt melde ferien ind til dig som Kunde, sådan at du ved dine rengøringer i medarbejderens ferie er aflyst.
Generelt er vores evne til at tilbyde erstatningsrengøring på den faste medarbejders fravær afhængig af antal nøgler vi har fået udleveret, eller om der er opsat nøgleboks.

10. Kundens pligt

10.1 Kunden er, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt forpligtet til at sørge for, at de områder som er omfattet af den indgåede aftale, er ryddelige/ klargjorte inden serviceydelserne påbegyndes.

10.2 Kunden er forpligtet til at holde SFG orienteret om evt. nye alarmkoder, samt udskiftning af låse og dertil udlevering af nye nøgler.

10.3 Ved SFG´s udkørsel hvor nøgler/alarm ikke virker, grundet udskiftning af lås eller skift af kode, så vil SFG fakturere den tid medarbejderen har brugt på forgæves kørsel.

10.4 Kunden kan ikke uden forudgående aftale med SFG tilbyde medarbejdere hos SFG ansættelse direkte hos Kunden.

11. Kundes aflysning af rengøring

11.1 For Ejendomsservice- Erhvervs- Kantine og Institutionskunder er følgende betingelser gældende:

Aflysninger af andre årsager end beskrevet i punkt 7.1 som f.eks. i forbindelse med ferielukning, renovering eller af andre årsager hvor vi modtager et varsel på mere end 3 måneder før planlagt rengøring vil rengøringen være gebyrfri. 

Aflysninger med et varsel på mindre end 3 måneder, vil du blive tilbudt at opspare de timer som opgaverne var planlagt til mod den sædvanlige fakturering i henhold til kontrakten, eller vi vil kunne tilbyde et nedslag på 20% af sædvanlig fakturering i den pågældende periode i forbindelse med Kundens ferielukning. 

11.2 For privatrengøringskunder er følgende betingelser gældende:

Aflysninger med et varsel på mere end 48 timer før planlagt rengøring er gebyrfrit.

Aflysninger med et varsel på mindre end 48 timer vil blive faktureret med 50% af normalpris.

Aflysninger senere end kl.15.00 dagen før planlagt besøg, faktureres til normal pris, med et fratræk af 20%

En hver aflysning af rengøring kan sendes til SFG´s kundeservicemail på kundeservice@sfg.dk

12. Mislighold

12.1 I tilfælde af væsentlig mislighold af indgåede aftaler, er såvel Kunde som SFG berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen. Bevisbyrden for, at misligholdelsen er væsentlig, påhviler den part, der uden varsel ønsker at ophæve aftalen.

13. Kontakt mellem Kunde og SFG

13.1 SFG kan mandag-torsdag kontaktes telefonisk i tidsrummet kl. 7.00 -15.00. Om fredagen kan SFG kontaktes i tidsrummet kl. 7.00 – 14.00.

13.2 Ved kontakt uden for den normale åbningstid – Som påført i punkt 12.1 kan Kunden ikke forvente at hverken SFG som virksomhed, kundeservice, backoffice, eller medarbejdere ansat hos SFG besvarer opkald, eller sms-beskeder. 

13.3 Uden for SFG´s telefontid, kan Kunden – Hvis ydelsen er indeholdt i Kundens aftale, kontakte SFG på vagttelefon, som er udleveret til kunden i forbindelse med aftale herom.

13.4 SFG kan på alle tider af døgnet kontaktes på 
SFG´s kundeservicemail, som er: kundeservice@sfg.dk 

13.5 Mail på virksomhedens kundeservicemail besvares altid inden for maksimalt 2 hverdage. Ved ferie/sygdom vil der være autosvar på mailen, som henviser til anden mailadresse, hvor der besvares inden for maksimalt 2 hverdage. 

13.6 Alle kontaktoplysninger er givet til Kunden i forbindelse med indgåelse af Serviceaftale.

14. Personoplysninger og kontaktpersoner

14.1 I det omfang Kunden til SFG afgiver personfølsomme oplysninger, behandles disse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om behandling af personoplysninger. 

14.2 Persondata afgivet af Kunden omkring tredjemand, vil til enhver tid være Kundens ansvar at opretholde de gældende regler omkring.

14.3 Hvad SFG som Leverandør måtte erfare hos Kunden har SFG og dennes ansatte tavshedspligt overfor.

14.4 Kunden har pligt til selv at oplyse SFG omkring ændring af kontaktpersoner for serviceaftaler – Dette foregår skriftligt på SFG´s kundeservicemail på kundeservice@sfg.dk 

14.5 SFG sælger ikke og afgiver aldrig oplysninger omkring Kundes forhold videre til tredjemand, uden Kundens forudgående accept.

14.6 SFG opbevarer udelukkende oplysninger på kunder, samt kontaktpersoner i det lukkede system Microbizz, og overholder alle forpligtelser i henhold til den enhver tid gældende lovgivning omkring behandling og opbevaring af persondata.

15. Lovvalg og værneting

15.1 Tvister opstået som følge af en aftale indgået mellem SFG og Kunden er i enhver henseende underlagt dansk ret. 

15.2 Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, kan alene indbringes for danske domstole.

16. Andre bestemmelser

16.1 Ovenstående bestemmelser kan ændres af SFG uden forudgående accept fra Kunden. Ved ændringer som ikke er er for Kunden af uvæsentlig karakter, vil nye forretningsbetingelser bliver fremsendt Kunden hurtigst muligt, efter offentliggørelse af nye forretningsbetingelser.

Ring til os

(+45) 35 10 49 97