Skip to main content

Forretningsbetingelser for Servicefirmaet Globel A/S (herefter SFG) –CVR 28 71 01 78

Anvendelse af forretningsbetingelser

Forretningsbetingelserne er gældende for alle kundeforhold og for alle opgaver, som Servicefirmaet Globel A/S, udfører, medmindreandet er skriftligt aftalt.

 

Aftale

En aftale mellem SFG og Kunden, som er indgåetskriftligt, vil til en hver tid haveforrang i forhold til indholdet af nærværende forretningsbetingelser.

Serviceydelser bestilt af Kunden, som ikke er omfattet af en service aftale, vil til hver en tid være til særskilt betaling og hvis der ikke er aftalt en fast pris, vil betaling for serviceydelserne være til den til hver tid gældende timepris, inden for det serviceområde, som ydelsen er bestilt inden for.

 

Fortrydelsesret

Kunden kan indtil 14. dage efter underskrift på en Serviceaftale og hvis opgaven ikke er opstartet og igangsat, fortryde sin underskrift og dermed træde tilbage fra aftalen.

Fortrydelsesretten skal indgives skriftligt på SFG ́s hovedmail info@sfg.dk

Hvis arbejdet er påbegyndt, er fortrydelsesretten ik ke gældende og der vil dermed være det opsigelsesvarsel, som er påskrevet i Serviceaftalen.

 

Betalingsbetingelser

På abonnementsfakturaer (som ikke er tilmeldt til betalingsservice) faktureres der i udgangen af måneden, for perioden d. 1. i måneden til d. sidste i måneden og fakturabeløbet forfalder til betaling med 8 dages frist.

Der er mulighed for at tilmelde sin abonnementsfaktura til betalingsservice, hvorefter betalingsperioden ændres til at indeholde perioden fra d. 15. i måneden til efterfølgende d. 4. i måneden.

På abonnementsfakturaer (som er tilmeldt til betalingsservice) faktureres der medio måneden, for perioden d. 15. til efterfølgende d. 14. i indeværende måned og forfalder til betaling med løbende måned + 5 dage.

Ad-hoc opgaver hvor Kunden ikke i forvejen har en abonnementsfaktura, faktureres umiddelbart efter arbejdets udførelse med en betaling på 8 dages frist.

Betaling kan kun ske med frigørende virkning ved bankoverførsel til SFG ́s konto i Jyske Bank A/S på reg: 5042 konto: 1225009 eller via FI nummeret på indbetalingskortet. Ved betalingskal der altid henvises til fakturanummeret.

Hvis Kunden ikke betaler rettidigt, tilskrives renter fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. Der opkræves desuden et rykkergebyr på DKK 100,00 pr. rykkerskrivelse.

Hvis ikke andet er anført på kontrakt indgået mellem Kunden og SFG, så bliver priser reguleret med 3% hver år på fakturaen for juli måned.

Nøgler og alarmer

Ved enhver indgåelse af aftalehvor nøgler skal bruges for at udføre Serviceopgaverne, skalSFG have udleveret 2 sæt nøgler. Det ene sæt nøgler bruges af udførende medarbejder, hvor det andet sæt nøgler bruges af Serviceleder, sådan at der ved ferie/sygdom eller andet fravær, kan sættes vikar på serviceopgaven med mindst mulig kørsel for at afhente/levere nøgler.

Koder til alarmer udleveres til SFG i forbindelse med aftalens indgåelse. Denne kode opbevares i krypteret dokument, sådan at Serviceleder er i stand til at hjælpe medarbejderen, hvis denne skulle have glemt koden.

Når Kunden udleverer nøgler til SFG er SFG herefter ansvarlig for at disse opbevares forsvarligt. Med forsvarligt menes at nøgler holdes mærket, så udefrakommende ikke kan sammenholde nøgle med Kundens adresse.

Hvis nøgler bortkommer, dækker SFG omkostningerne forbundet med anskaffelse af nye nøgler. SFG kan ikke forpligtes til at dække Kundens andre direkte, eller indirekte omkostninger til f.eks. udgiften til låsesmed og/eller omlægning af låsesystemer.

Skifter Kunden lås eller ændrer alarmkode, er denne forpligtet til at aflevere nye nøgler til SFG, og at oplyse omkring nye alarmkoder. I tilfælde af at vi møder op til en serviceopgave og ikke kan komme ind grundet nye nøgler/ændret alarmkode, så forbeholder SFG sig retten til at fakturereden tid, som opgaven var påregnet til.

Glemmer Kunden at oplyse SFG omkring ny alarmkode og alarmfirma af denne årsag rykker ud grundet vi ikke kan afmelde, så vil udgiften for alarmudrykning ikke kunne pålægges SFG.

På ejendomme, hvor SFG varetager ejendomsservice opsættes en nøgleboks så diskret som det er muligtpå ejendommen.Nøgleboksen bruges af de faste medarbejdere der kommer på ejendommen og ved udskiftning af medarbejdere, så ændres koden også. SFG afholder udgiften til indkøb og opsætning. Nøgleboksen er herefter udelukkende til SFG ́s brug.

Ophører serviceaftalen mellem Kunden og SFG, afleverer SFG først udleverede nøgler tilbage, når Kunden har betalt sidste regning.

Ved ophør af aftale, hvor nøgleboks er opsat, vil Kunden blive tilbud at købe denne for den pris som nøgleboksen er indkøbt for. Ønsker Kunden ikke at købe nøgleboksen, nedtager SFG straks efter udløb af aftalen boksen og reparerer hvor den har været opsat, så det bliver så pænt som muligt.

Forsikring og ansvar

SFG er ansvarlig over for Kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Der er for SFG tegnet erhvervsansvarsforsikring hos Runa Forsikring A/S, med policenummer: R52-3258306-Forsikringssummen udgør p.t. for personskade DKK 10.000.000,00 og for tingskade DKK 2.000.000,00

Hvis der sker en skade som følge af serviceydelserudført af SFG, vil skaden af SFG blive anmeldt til SFG ́s forsikringsselskab. Kunden må forvente en vis sagsbehandlingstid for forsikringsselskabet, før en eventuel erstatningsudbetaling foretages. Ligeledes må Kunden, forvente at skaden også skal indmeldes til Kundens private forsikringsselskab, for at der forsikringerne i mellem kan kræves regres.

Kunden er i forsikringssager ikke berettiget til at kræve SFG ́s direkte betaling og ej heller berettiget til at foretage modregning i betalinger, som faktureres i henhold til indgåede aftaler.

SFG kan ikke gøres erstatningsansvarlig for Kundens direkte eller indirekte tab, som følge af forhold, som er uden for SFG ́s kontrol (force majeure).

I tilfælde hvor Kunden bemyndiger SFG til at antage tredjemand, f.eks. håndværkere til at udføre arbejde for Kunden, afgiver SFG ikke selvstændig garanti for disse arbejder. Kunden har derfor kun de garantier, som tredjemanden udsteder over for Kunden. Kunden kan heller ikke gøre mangelbeføjelser gældende over for SFG.

Kunden kan ikke over for SFG kræve erstatning mv. for direkte eller indirekte tab, som beløbsmæssigt måtte overstige den maksimale dækning under den af SFG til enhver tid tegnede og gældende forsikring.

SFG har ikke erstatningsansvar over for almindelig slitage, som måtte komme i forbindelse med udførelse af serviceopgaver for Kunden. Herunder slitage med afskalninger af maling, slid på gulve og slitage omkring særligt udsatte områder, som f.eks. støvsugermærker omkring paneler og karme. Samt ligeledes dækkes heller ikke skader som er sket grundet almindeligt brug og som hører under almindelig bagatelgrænse, som f.eks. erstatning af toiletbørster eller andet som grundet almindeligt brug ville kunne gå i stykker.

SFG hæfter ikke for skade på ting, kantsten, kloakdæksler, installationer m.m. der er skjulte og som følge deraf ikke kan ses.

 

Kvaliteten af arbejdet og SFG ́s pligter

Alle medarbejdere gennemgår SFG ́s oplæring, hvor de sammen med Serviceleder sættes grundigt ind i opgaverne og hvor de er med som ”føl” hos en erfaren medarbejder.

Alle medarbejdere ansat hos SFG har ren straffeattest, samt ren børneattest.

SFG er forpligtiget til at foretageløbende kontrol med om serviceopgaverne hos Kunden udføres tilfredsstillende–Dette med en variabelt der passer overens med opgavens karakter, som med en variabel der passer overens med hvor ofte opgaven bliver udført.

Levering af ydelser

SFG leverer serviceydelser i henhold til indgåede aftaler, som er indgået skriftligt eller mundtligt. Leveringen af ydelser foregår i henhold til de indgåede aftaler og på de tidspunkter som aftales.

SFG kan i ferieperioder og ved sygdom gøre brug af underleverandør på erhvervsrengøring og ved ejendomsservice. I perioder hvor underleverandører benyttes,vil disse være mindre enkeltmandsvirksomheder, hvor SFG har tjekket op på virksomheden i henhold til om de overholder alle love og betaler de til en hver tid gældende afgifter, skat, moms, samt løn.

For privatrengøringskunder så er det gældende, at der ikke rengøresi ugen op til påske, uge 29, 30 samti ugen mellem jul og nytår. Ønsker Kunden sig rengøring i disse ugerer det muligt at fremsende ønske til Servicelederen, som vil gøre alt hvad der er muligt for at imødekomme ønsket. Dog ville det ikke kunne garanteres. Ligesom vi heller ikke vil kunne garantere den faste medarbejder i disse aflyste uger.

For privatrengøringskunderså er det gældende at der ikke rengøres på helligdage. Hvisman har sin faste rengøring på en helligdag, vil der ligesom i punkt 8.3 være mulighed for at fremsende ønske til Servicelederen om at få rengøring på en anden dag, end den ellers planlagte.

 

Kundens pligt

Kunden er, medmindre andet udtrykkeligt er aftaltforpligtet til at sørge for, at de områder som er omfattet af den indgåede aftale,er ryddelige/klargjorte inden serviceydelserne påbegyndes.

Kunden er forpligtet til at holde SFG orienteret om evt. nye alarmkoder, samt udskiftning af låseog dertil udlevering af nye nøgler

 

Mislighold

I tilfælde af væsentlig mislighold af indgåede aftaler, er såvel Kunde som SFG berettiget til uden yderligere varsel at ophæve aftalen. Bevisbyrden for, at misligholdelsen er væsentlig, påhviler den part, der uden varsel ønsker at ophæve aftalen.

 

Kontakt mellem Kunde og SFG

SFG kan mandag-torsdag kontaktes telefonisk i tidsrummet kl. 7.00 -15.00. Om fredagen kan SFG kontaktes i tidsrummet kl. 7.00 –14.00.

Ved kontakt uden for den normale åbningstid –Som påført i punkt 10.1 kan Kunden ikke forvente at hverken SFG som virksomhed, Serviceleder tilhørende rette afdeling besvarer opkald, eller sms-beskeder.

Uden for SFG ́s telefontid, kan Kunden –Hvisydelsen er indeholdt i Kundens aftale, kontakte SFG på vagttelefon.

SFG kan på alle tider af døgnet kontaktes på SFG ́s hovedmailsom er: info@sfg.dksamt på Servicelederens mail tilhørende rette afdeling.

Mail på virksomhedens hovedmail besvares altid inden for maksimalt 2 hverdage. Ved ferie/sygdom vil der være autosvar på mailen, som henviser til anden mailadresse, hvor der besvares inden for maksimalt 2 hverdage.

Alle kontaktoplysninger er givet til Kunden i forbindelse med indgåelse af Serviceaftale.

Personoplysninger og kontaktpersoner

I det omfang Kunden til SFG afgiver personfølsomme oplysninger, behandles disse i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov om behandling af personoplysninger.

Persondata afgivet af Kundenomkring tredjemand vil til enhver tid være Kundens ansvarat opretholde de til hver en tid gældende regler omkring.

Hvad SFG som Leverandør måtte erfare hos Kundenhar SFG og dennes ansatte tavshedspligt overfor.

Kundenhar pligt til selv at oplyse SFG omkring ændring af kontaktpersoner for serviceaftaler –Dette foregår skriftligt på SFG ́s hovedmail info@sfg.dk

SFG sælger ikke og afgiver aldrig oplysninger omkring Kundesforhold videre til tredjemand, uden Kundens forudgående accept.

SFG opbevarer udelukkende oplysninger på kunder, samt kontaktpersoner i det lukkede system Microbizz, og overholder alle forpligtelser i henhold til den enhver tid gældende lovgivning omkring behandling og opbevaring af persondata.

Lovvalg og værneting

Tvister opstået som følge af en aftale indgået mellem SFG og Kunden er i enhver henseende underlagt dansk ret.

Tvister, der ikke kan løses i mindelighed, kan alene indbringes for danske domstole

 

Andre bestemmelser

Ovenstående bestemmelser kan ændres af SFG uden forudgående accept fra Kunden. Ved ændringer som ikke er er for Kunden af uvæsentlig karakter, vil nye forretningsbetingelser bliver fremsendt Kunden pr. mail.

Hvad siger vores kunder